Kraków w obiektywie Seniora Konkurs Fotograficzny

Seniorów – mieszkańców Krakowa zapraszamy do udziału w II edycji Konkursu fotograficznego „Kraków w obiektywie Seniora”.  Konkurs organizuje Fundacja „Małopolska Izba Samorządowa” w ramach projektu , trwającego od 8 września do 30 listopada 2022 r. Projekt ten jest finansowany ze środków Miasta Krakowa w ramach zadania publicznego „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.

Konkurs jest odpowiedzią na sygnalizowany przez Seniorów, wzrost zainteresowania fotografowaniem. Będzie okazją do zaprezentowania ich doświadczeń, wiedzy i umiejętności.

Założenia Konkursu są spójne z celami i zamierzeniami Gminnego Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2021 – 2025.

Celem głównym Konkursu jest: „poprawa jakości i poziomu życia Seniorów poprzez zwiększenie ich aktywności fizycznej, intelektualnej emocjonalnej oraz wrażliwości na piękno i zmiany zachodzące w otoczeniu osób starszych ”.
 Celami operacyjnymi są:

  • podkreśleni roli czynnika ludzkiego, jakim są dla Krakowa mieszkańcy i osoby przyjezdne (rozwój świadomości Seniorów),
  • rozbudzanie wśród Seniorów (w tym członków i sympatyków CAS) zainteresowania szeroko pojętym dziedzictwem kulturowo- społecznym Krakowa,
  • promowanie walorów architektonicznych i społecznych aglomeracji krakowskiej,
  • docenienie aktualnych zmian zachodzących w wielopoziomowo rozrastającej się aglomeracji krakowskiej,
  • zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury, wielowiekowej tradycji i historii królewskiego grodu oraz na szeroko pojętą nowoczesność,
  • rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości fotograficznej Seniorów.

Tematem Konkursu jest prezentacja walorów krakowskiej aglomeracji miejskiej z jej mieszkańcami i infrastrukturą, a co za tym idzie – promowanie Krakowa wśród osób starszych.

Konkurs organizowany jest w 3 kategoriach:

  • przestrzeń miejska,
  • wydarzenia,
  • ludzie

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby powyżej 60 roku życia, trudniące się fotografowaniem amatorsko lub zawodowo, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie Karty Zgłoszenia i zaakceptowanie Regulaminu Konkursu. W Karcie Zgłoszenia uczestnik określa liczbę zdjęć nadsyłanych na konkurs oraz kategorię, w której zamierza uczestniczyć. Kartę w wersji do druku pobrać można tutaj  lub wypełnić ją elektronicznie klikając w ten link.

Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie, nie mogą być plagiatem i nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane. Na Konkurs nie można zgłaszać zdjęć biorących udział w innych konkursach. Prace należy nadsyłać wyłącznie w formie elektronicznej. Jeden uczestnik może złożyć maksymalnie 3 opisane zdjęcia (autor, kategoria, tytuł pracy) w każdej z kategorii. Nie dopuszcza się serii ani zestawów fotografii. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików oraz obróbki graficznej mającej wpływ na zmianę charakteru fotografowanej sceny. Dopuszczalna jest standardowa obróbka surowych plików celem nadania im właściwej kolorystyki, kontrastu oraz kadrowanie.

Prace należy przesłać najpóźniej w dniu dnia 25 października 2022 r. na adres e-mailowy:  fotokonkurs@fundacjamis.org.pl w tytule wiadomości wpisując „KONKURS FOTOGRAFICZNY”, lub jako załączniki do zgłoszenia elektronicznego. Nadesłanie prac będzie potwierdzane przez Organizatora.

Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

Szczegółowe zasady Konkursu określa jego Regulamin.

Skip to content