Kraków w obiektywie Seniora Konkurs Fotograficzny

Seniorów – mieszkańców Krakowa zapraszamy do udziału w Konkursie fotograficznym „Kraków w obiektywie Seniora”.  Konkurs organizuje Fundacja „Małopolska Izba Samorządowa” w ramach projektu o tym samym tytule, trwającego od 10 września do 30 listopada 2021 r. Projekt ten jest współfinansowana ze środków Miasta Krakowa w ramach zadania publicznego „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.

Konkurs jest odpowiedzią na sygnalizowany przez Seniorów, wzrost zainteresowania fotografowaniem. Będzie okazją do zaprezentowania ich doświadczeń, wiedzy i umiejętności. 

Założenia Konkursu są spójne z celami i zamierzeniami Gminnego Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2021 – 2025.

Celem głównym Konkursu jest: „poprawa jakości i poziomu życia Seniorów poprzez zwiększenie ich aktywności fizycznej, intelektualnej emocjonalnej oraz wrażliwości na piękno”.

Celami operacyjnymi są:

  • podkreśleni roli czynnika ludzkiego, jakim są dla Krakowa mieszkańcy i osoby przyjezdne (rozwój świadomości Seniorów),
  • rozbudzanie wśród Seniorów (w tym członków CAS)zainteresowania szeroko pojętym dziedzictwem kulturowo-socjologicznym Krakowa,
  • promowanie walorów architektonicznych i społecznych aglomeracji krakowskiej,
  • docenienie aktualnych zmian zachodzących w wielopoziomowo rozrastającej się aglomeracji krakowskiej,
  • zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury, wielowiekowej tradycji i historii królewskiego grodu oraz na szeroko pojętą nowoczesność,
  • rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości fotograficznej Seniorów.

Tematem Konkursu jest prezentacja walorów krakowskiej aglomeracji miejskiej z jej mieszkańcami i infrastrukturą, a co za tym idzie – promowanie Krakowa wśród osób starszych.

Konkurs organizowany jest w 3 kategoriach:

  • architektura i infrastruktura, 
  • wydarzenia,
  • ludzie.

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby powyżej 60 roku życia, trudniące się fotografowanie amatorsko lub zawodowo, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie Karty Zgłoszenia i zaakceptowanie Regulaminu Kon kursu. W Karcie Zgłoszenia uczestnik określa liczbę zdjęć nadsyłanych na konkurs oraz kategorię, w której zamierza uczestniczyć.

Kartę w wersji do druku pobrać można tutaj lub wypełnić ją elektronicznie klikając tutaj.

Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie, nie mogą być plagiatem i nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane. Na Konkurs nie można zgłaszać zdjęć biorących udział w innych konkursach. Prace należy nadsyłać wyłącznie w formie elektronicznej. Jeden uczestnik może złożyć maksymalnie 3 opisane zdjęcia (autor, kategoria, tytuł pracy) w każdej z kategorii. Nie dopuszcza się serii ani zestawów fotografii. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików oraz obróbki graficznej mającej wpływ na zmianę charakteru fotografowanej sceny.
Dopuszczalna jest standardowa obróbka surowych plików celem nadania im właściwej kolorystyki, kontrastu oraz kadrowanie.

Prace należy przesłać najpóźniej do dnia 15 października 2021 r. na adres e-mailowy:  fotokonkurs@fundacjamis.org.pl w tytule wiadomości wpisując „KONKURS FOTOGRAFICZNY” lub jako załączniki do zgłoszenia elektronicznego. Nadesłanie prac będzie potwierdzane przez Organizatora.

Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

Szczegółowe zasady Konkursu określa jego Regulamin