I nabór dzieci i młodzieży do Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży PLANETA MARZEŃ w Grzegorzowicach Wielkich

14 maja 2018 roku rusza rekrutacja dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do 18 roku życia do nowej Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży PLANETA MARZEŃ w Grzegorzowicach Wielkich (budynek gimnazjum).  Rekrutacja potrwa do 28 maja 2018 roku.

Placówka wsparcia dziennego Planeta Marzeń oferuje dzieciom i młodzieży:

 • organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,
 • organizację zajęć specjalistycznych, w tym m.in. logopedycznych, terapeutycznych, psychoprofilaktycznych,
 • realizację działań animacyjnych
 • pomoc w nauce

Praca z dzieckiem w placówce będzie  prowadzona w oparciu o indywidualny plan wsparcia, opracowany z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji, potrzeb dziecka oraz jego rodziny.

Placówka będzie funkcjonować przez cały rok kalendarzowy przez wszystkie dni robocze w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców. W ciągu roku szkolnego w godzinach popołudniowych,  w okresie lipiec-sierpień w trybie wakacyjnym.

Pobyt dziecka w placówce jest dobrowolny i nieodpłatny. Placówka zapewnia podopiecznym jeden posiłek dziennie dostosowany do pory dnia i czasu przebywania dziecka w placówce.

Pierwszeństwo udziału w placówce mają dzieci oraz ich rodziny,  które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W szczególności są to osoby, które:

 • korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do niej, w tym  korzystają/uczestniczą w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa
 • są niepełnosprawne, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • posiadają niepełnosprawności sprzężone z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną oraz z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • są zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych
 • doświadczają wielokrotnego wykluczenia lub są zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu więcej niż jednej przesłanki

Osoby nie spełniające w/w kryteriów będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc i określonego limitu (10%).

Dodatkowo, przy kwalifikacji do Planety Marzeń będą brane pod uwagę:

 • Status rodzica na rynku pracy: bezrobotny/bierny zawodowo
 • Deficyty edukacyjne dziecka, specjalne potrzeby rozwojowe i społeczne
 • Stopień niepełnosprawności dziecka
 • Samotne rodzicielstwo
 • Dziecko z rodziny wielodzietnej
 • Niepełnosprawność rodzica/opiekuna

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji oraz składanie dokumentów rekrutacyjnych  można uzyskać pod numerem telefonu tel. 536 999 132

Osoba do kontaktu: Stanisław Szymski – kierownik Placówki

Pliki do pobrania:
REGULAMIN REKRUTACJI
KARTA ZGLOSZENIA DZIECKA

2018-05-14T08:50:51+00:00Maj 13, 2018|
Wielkość czcionki
Zmień kontrast