IV Forum Wymiany Doświadczeń Ośrodków LOWE za nami!

Ponad 50 przedstawicieli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji spotkało się w Krakowie w dniach 24-25 marca 2022 na IV Forum Wymiany Doświadczeń Ośrodków LOWE. Do tej pory Fora odbyły się w Tomaszowicach w Gminie Wielka Wieś, w Bobowej w Powiecie Gorlickim oraz w Rawie Mazowieckiej.

IV Forum było okazją do podsumowania dwuletniego projektu w którym w ramach konkursu grantowego wybrano 20 organów prowadzących szkoły, które uruchomiły Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji. LOWE w każdym z tych miejsc pełnią rolę centrum organizowania i animowania edukacji pozaformalnej i nieformalnej dla osób dorosłych.

Program Forum obejmował m.in. przedstawienie przez Prof. dr hab. Grażyna Prawelska –Skrzypek ewaluacji końcowej pilotażowego wdrożenia Modelu LOWE w 20stu społecznościach lokalnych, a następnie rezultaty działalności LOWE w 20-stu społecznościach lokalnych i plany na przyszłość w postaci sieci Ośrodków LOWE. Spotkanie zakończyło wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Edukacji i Nauki Pana Stanisława Drzażdżewskiego dotyczące europejskich modeli edukacji nieformalnej.

Projekt „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych 2 (LOWE 2)” to projekt grantowy realizowany w ramach Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-POWR.02.14.00-00-1007/19-00 zawartej przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa z Ministrem Edukacji Narodowej (obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki). Projekt jest realizowany w partnerstwie z trzema organami prowadzącymi szkoły publiczne (Powiat Gorlicki, Miasto Rawa Mazowiecka, Gmina Wielka Wieś), przy których funkcjonują Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji, utworzone w edycji konkursu LOWE edukacja 2017-2018.

LOWE działają przy szkołach publicznych i niepublicznych, które w oparciu o własny potencjał, w tym kadrę nauczycielską, instytucje lokalne i współpracę ponadlokalną tworzą ofertę uczenia się dla osób dorosłych – mieszkańców swojej społeczności.

LOWE wybrane w II konkursie grantowym w 2020-2022 r. są zlokalizowane w ośmiu regionach naszego krajów:

  • woj. opolskie: Murów
  • woj. małopolskie: Biecz, Moszczenica, Rzezawa, Szczurowa, Kęty, Wieprz
  • woj. mazowieckie: Radzanów
  • woj. zachodniopomorskie: Biesiekierz, Biały Bór
  • woj. pomorskie: Tczew, Zblewo
  • woj. łódzkie: Aleksandrów Łódzki, Lipce Reymontowskie, Proszenie, Tomaszów Mazowiecki, Piotrków Trybunalski,
  • woj. świętokrzyskie: Jędrzejów
  • woj. podkarpackie: Gać, Zaklików

Projekt „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych 2 (LOWE 2)”  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie