Konferencja „Edukacja osób dorosłych w obliczu współczesnych wyzwań”, Kraków 14-15.09.2023 r.

Serdecznie zapraszamy na Konferencję „Edukacja osób dorosłych w obliczu współczesnych wyzwań”, która odbędzie się w Krakowie 14-15 września 2023 roku (czwartek-piątek), w Q Hotel Plus w Krakowie, ul. Wygrana 6.
 
Konferencja jest kontynuacją Forów Wymiany Doświadczeń, jakie nasza Fundacja z powodzeniem realizowała w ramach projektu “Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE) na rzecz aktywizacji osób dorosłych” w latach 2020-2022. Po zakończeniu projektu, w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowisk społeczności lokalnych, podjęliśmy decyzję o kontynuacji debat nt. edukacji poza- i nieformalnej w Polsce. W szczególności skupiamy się na metodach aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych, metodologii zajęć edukacyjnych atrakcyjnych i efektywnych z punktu widzenia osób dorosłych, a także znaczeniu edukacji dorosłych w rozwoju społeczno-gospodarczym wspólnot lokalnych i regionalnych oraz na ulokowaniu jej w systemie formalno-administracyjnym. Ważnym dla nas obszarem zainteresowań jest również rola partnerów (lokalnych i ponadlokalnych) oraz dostępność i warunki organizowania edukacji dorosłych w strukturach i z wykorzystaniem potencjału szkół we współpracy z innymi interesariuszami.
 
Tym razem, otwieramy nasze Fora Wymiany Doświadczeń zarówno w rozumieniu obszarów tematycznych, jak i interesariuszy, i zapraszamy na Konferencję, która ma zapoczątkować wydarzenie cykliczne w postaci konferencji tematycznych.
Konferencja będzie przestrzenią do dyskusji nt. strategii i modeli uczenia się osób dorosłych w różnych formach i kontekstach jako ważnego elementu kształtowania lokalnej polityki społecznej.
Punktem wyjścia do wspólnej debaty będzie prezentacja Modelu #LokalneOśrodkiWiedzyiEdukacji (#ModelLOWE) – innowacyjnej inicjatywy edukacyjnej na rzecz promowania koncepcji uczenia się przez całe życie wśród osób dorosłych, która z sukcesem jest wdrażana od 2017 roku, przede wszystkim w małych gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, na obszarach popegeerowskich, poprzemysłowych i oddalonych od dużych centrów, gdzie dostęp do form edukacji poza- i nieformalnej jest ograniczony. Model LOWE wypracowany został w trakcie dwóch edycji projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Rozwoju” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki ze środków Unii Europejskiej w latach 2017-2022 przy współpracy z wybranymi w drodze konkursu operatorami, w efekcie którego powstało przy różnego rodzaju szkołach 150 LOWE. Fundacja MIS była operatorem w obu edycjach konkursu i utworzyła oraz nadal wspiera 35 ośrodków LOWE w całym kraju.

Do udziału w Konferencji zapraszamy przedstawicieli władz centralnych, regionalnych, lokalnych, edukacyjnych oraz podmiotów analizujących zjawiska społeczno – gospodarcze i odpowiedzialnych za realizację polityk publicznych służących jakości życia w gminach, powiatach i regionach, a także organizacje i instytucje działające na rzecz edukacji osób dorosłych.

 
Udział w konferencji jest bezpłatny. (Uwaga: koszty dojazdu i noclegu uczestnicy konferencji pokrywają we własnym zakresie).
Zgłoszenia na konferencję, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (link poniżej) przyjmujemy do dnia 11 września 2023 r. (liczba miejsc ograniczona).
 
Link do formularza zgłoszeniowego:
 
Serdecznie zapraszamy.
———————————————————-
Konferencja „Edukacja osób dorosłych w obliczu współczesnych wyzwań” jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus Plus, Ambasady USA w Polsce w ramach Programu Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz ze środków własnych Fundacji MIS.