Loading...
KONSULTING2017-03-28T18:23:13+00:00

Usługi konsultingowo-doradcze
oferowane przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa

Fundacja „Małopolska Izba Samorządowa” zapewnia wysoką jakość usług i interdyscyplinarny zespół realizacyjny, składający się z doświadczonych praktyków i przedstawicieli sfery nauki. Wszystkie działania konsultingowe realizowane są w formule partnerstwa międzysektorowego w układach: samorząd – biznes – społeczeństwo oraz nauka – praktyka.

Pozwala to osiągnąć najbardziej optymalny zestaw instrumentów wdrożeniowych oraz najbardziej możliwe obiektywne spojrzenie na teraźniejszość i planowaną przyszłość. Opracowane przez nas dokumenty odpowiadają nowoczesnemu podejściu do zarządzania – są zatem przejrzyste, komunikatywne, użyteczne, dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb, konkretne w treści i przekazie, łatwe do wdrożenia.

Lista usług:

 • Opracowanie DIAGNOZ SPOŁECZNO – GOSPODARCZYCH GMINY/POWIATU/OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH, dotyczących kluczowych aspektów i obszarów działania samorządu, w tym szczególnie rozwoju lokalnego, edukacji, gospodarki, przedsiębiorczości, rynku pracy, polityki społecznej i kultury

 • Opracowanie STRATEGII ROZWOJU GMINY/POWIATU/OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH, będących niezbędnym dokumentem do profesjonalnego zarządzania jednostką samorządową oraz wsparciem przy ubieganiu się o środki unijne w nowym okresie programowania na lata 2014 – 2020. Opracowujemy tez aktualizacje istniejących dokumentów strategicznych, uwzględniając ich zgodność z obowiązującymi dokumentami wyższego rzędu i aktualną sytuację otoczenia JST

 • Opracowanie STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY/POWIATU/OBSZARU FUNKCJONALNEGO, jako podstawowego narzędzia realizacji lokalnej polityki społecznej, odnoszącego się nie tylko do rzeczywistych wyzwań mieszkańców w sferze społecznej, ale także uwzględniającego kontekst innych dokumentów strategicznych regulujących działania na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz europejskim

 • Opracowanie GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI, będącego programem mającym na celu odnowę strukturalną, funkcjonalną i społeczną określonego obszaru zdegradowanego lub obszarów zdegradowanych, a także pozwalającego przygotować samorząd lokalny do aplikowania o środki finansowe w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

 • Opracowanie GMINNEGO/POWIATOWEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI, określającego zasadnicze kierunki działań i zadań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami, szeroko pojmowanego zasobu dziedzictwa kulturowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego

 • Opracowanie STRATEGII ROZWOJU KULTURY, dokumentu określającego zadania rozwojowe w zakresie polityki kulturalnej samorządu, mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji działających w sferze kultury

 • Opracowanie STRATEGII/PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI/OŚWIATY, dokumentu analizującego stan oświaty/edukacji na terenie gminy/powiatu/obszaru funkcjonalnego oraz wskazującego kierunki jej rozwoju na najbliższe lata, w tym w zakresie kwestii merytorycznych, organizacyjnych, finansowych i inwestycyjnych

 • AUDYT OŚWIATY – dokument o charakterze diagnostycznym, obejmujący analizę funkcjonowania sieci przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, a także usprawniającym zarządzanie systemem oświaty

 • Opracowanie PROGRAMU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, długofalowej polityki gospodarczej gminy/powiatu/obszaru funkcjonalnego, której zasadniczym założeniem jest tworzenie lokalnie miejsc pracy i stwarzanie warunków dla zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej i jakości życia mieszkańców

 • Opracowanie SYSTEMU ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW, wraz z AUDYTEM KOMPETENCYJNYM, jako istotnego elementu budowania kapitału społecznego urzędu (organizacji, instytucji). Dokument taki zawiera analizę kompetencji i luk kompetencyjnych pracowników oraz opisy stanowisk pracy, ścieżek rozwoju zawodowego, systemów motywacyjnych i innych dokumentów zwiększających jakość pracy urzędu (organizacji, instytucji)

 • BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW Z JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH – służące do ulepszenia usług świadczonych przez jednostkę administracji publicznej

 • BADANIE KLIMATU DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – pomocne w poznaniu barier rozwoju przedsiębiorstw oraz pozwalające zidentyfikować elementy, mają decydujące znaczenie dla wzmocnienia rozwoju gospodarczego gminy/powiatu/obszaru funkcjonalnego (badania mogą stanowić element Programu Rozwoju Przedsiębiorczości)

 • ANALIZA EKONOMICZNO – FINANSOWA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE NA PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE, finansowane ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020  wymagana na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie i stanowiąca załącznik, część wniosku o dofinansowanie o charakterze ekonomiczno–finansowym

 • DOKUMENTACJA APLIKACYJNA DOTYCZĄCA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE NA PRZEDSIĘWZIĘCIE, finansowane ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020 – zarówno poprzez przygotowanie pełnego wniosku o dofinansowanie jak i załączników finansowych tj. analizy ekonomiczno – finansowe dla przedsięwzięcia oraz przygotowanie listy załączników i wykonanie wybranych załączników (z wyłączeniem tych, które nie są opracowaniami technicznymi, dokumentami urzędowymi, pozwoleniami, itd.)

Konfiguracja usług na indywidualne zamówienie:

Wymienione usługi nie zamykają katalogu możliwości realizacyjnych Fundacji.

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem Fundacji MIS.

Wielkość czcionki
Zmień kontrast