Nabór dzieci i młodzieży do Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży PLANETA MARZEŃ w Grzegorzowicach Wielkich

Od 10 września 2018 roku trwa drugi nabór dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do 18 roku życia do Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży PLANETA MARZEŃ w Grzegorzowicach Wielkich (budynek gimnazjum).  Rekrutacja potrwa do 21 września 2018 roku.

Placówka oferuje dzieciom i młodzieży:

 • organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,
 • organizację zajęć specjalistycznych, w tym m.in. logopedycznych, terapeutycznych, psychoprofilaktycznych,
 • realizację działań animacyjnych
 • pomoc w nauce

Praca z dzieckiem w placówce będzie  prowadzona w oparciu o indywidualny plan wsparcia, opracowany z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji, potrzeb dziecka oraz jego rodziny.

Placówka funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy przez wszystkie dni robocze  w godzinach 16.00-20.00.

Pobyt dziecka w placówce jest dobrowolny i nieodpłatny.

Pierwszeństwo udziału w placówce mają dzieci oraz ich rodziny,  które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W szczególności są to osoby, które:

 • korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do niej, w tym  korzystają/uczestniczą w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa
 • są niepełnosprawne, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • posiadają niepełnosprawności sprzężone z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną oraz z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • są zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych
 • doświadczają wielokrotnego wykluczenia lub są zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu więcej niż jednej przesłanki

Dodatkowo, przy kwalifikacji do Planety Marzeń będą brane pod uwagę:

 • Status rodzica na rynku pracy: bezrobotny/bierny zawodowo
 • Deficyty edukacyjne dziecka, specjalne potrzeby rozwojowe i społeczne
 • Stopień niepełnosprawności dziecka
 • Samotne rodzicielstwo
 • Dziecko z rodziny wielodzietnej
 • Niepełnosprawność rodzica/opiekuna

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji oraz składanie dokumentów rekrutacyjnych  można uzyskać pod numerem telefonu tel. 536 999 132

Osoba do kontaktu:
Stanisław Szymski – kierownik Placówki

Pliki do pobrania:
Regulamin Rekrutacji
Karta zgłoszenia dziecka

Placówka jest prowadzona przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa w partnerstwie z Gminą Iwanowice.

2018-09-11T10:04:53+00:00Wrzesień 10, 2018|
Wielkość czcionki
Zmień kontrast