Nabór na stanowisko opiekuna w Placówce Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży PLANETA MARZEŃ w Grzegorzowicach Wielkich

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy-opiekuna Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży „Planeta Marzeń”, która zostaje uruchomiona na terenie Gminy Iwanowice, w Grzegorzowicach Wielkich 31 (budynek gimnazjum) w ramach Projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Iwanowice – „PLANETA MARZEŃ”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. Projekt jest realizowany w partnerstwie w Gminą Iwanowice.

Oferty należy składać w:
Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Iwanowice PLANETA MARZEŃ
Grzegorzowice Wielkie 31 (budynek gimnazjum)
32 – 095 Iwanowice

w zamkniętych kopertach  do dnia 22.05.2018 roku do godz. 15.00 lub przesłać na adres  Placówki (decyduje data wpływu do Placówki).
Koperty powinny być opatrzone imieniem, nazwiskiem, adresem nadawcy oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko wychowawcy – opiekuna”. Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje i dokumenty naboru:

Ogłoszenie o naborze
Załącznik 1 – oświadczenie 1
Załącznik 2 – oświadczenie 2

2018-05-18T19:29:53+00:00Maj 14, 2018|
Wielkość czcionki
Zmień kontrast