Ośrodek Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych KRAKÓW-GRZEGÓRZKI

Centrum świadczące usługi wsparcia opiekunów nieformalnych i faktycznych rodzinnych osób niesamodzielnych zamieszkujących na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa Metropolia Krakowska zostanie utworzone w ramach nowego projektu Fundacji.

W ramach działań Ośrodka Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych KRAKÓW – GRZEGÓRZKI (OWON KRAKÓW – GRZEGÓRZKI) zaplanowano realizację kompleksowej oferty wsparcia edukacyjnego, doradczego i informacyjnego dla opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych. Oferta rozproszona czyli realizowana z wykorzystaniem potencjału lokalnego na poziomie każdej z gmin należących do ZIT. Zapewnia ona także dostęp do usługi odciążeniowej dla opiekunów i nieformalnych oraz możliwość skorzystania z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Projekt przyczyni się do:

  • Wzmocnienia infrastruktury pomocowej na obszarze MOF dla starszego pokolenia oraz ich rodzin.
  • Rozszerzenia oferty wsparcia w zakresie usług społecznych, świadczonych przez instytucje publiczne, o nowe formy wsparcia realizowane przez organizacje pozarządowe.
  • Zapewnienia osobom niesamodzielnym poczucia bezpieczeństwa fizycznego np. opieka, pomoc w czynnościach dnia codziennego, usługi podtrzymujące zdrowie, ochrona przed przemocą i nadużyciami, socjalne świadczenia zapewniające należyty poziom konsumpcji i zapewnienie społecznego uczestnictwa poprzez wsparcie dla ich opiekunów nieformalnych.
  • Utrzymania jak najdłużej aktywności i autonomii osób starszych oraz pozostawania w ich dotychczasowym środowisku zamieszkania
  • Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020