Projekt partnerski na rzecz promocji gospodarczej Małopolski zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym

Kraków Metropolitan Area for Business 2 to projekt realizowany przez Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. w partnerstwie z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa.

Projekt mający na celu zintegrowaną promocję potencjału gospodarczego Małopolski, a w szczególności Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego („KrOF”). Projekt koncentruje się wokół zainteresowania polskich i zagranicznych firm inwestycjami w regionie oraz na pobudzeniu eksportu produktów i usług małopolskich przedsiębiorstw z sektora MŚP.

W ramach projektu prezentowane będą wybrane obszary Inteligentnych Specjalizacji Małopolski takich jak: Technologie informacyjne i komunikacyjne, Elektrotechnika i przemysł maszynowy, czy Energia zrównoważona. Oferta gospodarcza regionu będzie prezentowana podczas międzynarodowych wydarzeń targowych na rynku europejskim, azjatyckim i amerykańskim.

W ramach wsparcia procesu inwestycyjnego w regionie (prezentacja oferty KrOF) zaplanowano udział w największych targach inwestycyjnych w Europie takich jak MIPIM w Cannes czy Real Expo w Monachium.

Zostaną przygotowane analizy wybranych rynków, zapewniona będzie kompleksowa kampania informacyjna w mediach elektronicznych (strona internetowa, Google Ads), inicjowane i utrzymywane będą kontakty z uczestnikami projektu, organizowane spotkania i konferencje dotyczące potencjału innowacyjnego regionu w zakresie Inteligentnych Specjalizacji, bieżąca wymiana informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami mającymi wpływ na kształtowanie wizerunku gospodarczego Małopolski.

Efektem projektu będzie zintegrowanie wysiłków partnerów na rzecz stworzenia wspólnego przekazu na zewnątrz o atrakcyjnych i konkurencyjnych warunkach do lokowania się nowych inwestorów w Małopolsce/KrOF i wzmacniania wizerunku tego regionu jako dobrej lokalizacji dla inwestycji.

STRONA PROJEKTU

Projekt Kraków Metropolitan Area for Business 2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski” jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego