Przedstawiciel Fundacji w Radzie ds. Równego Traktowania Miasta Krakowa

Milo nam podzielić się informacją, że decyzją Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego Prezes Zarządu Fundacji Pan Janusz Olesiński został powołany do Rady ds. Równego Traktowania II kadencji. Kadencja obejmuje lata 2021-2023.

W jej skład weszło ponad 30 osób. Zadania nowej rady to m.in. promowanie zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn, działania na rzecz walki z przemocą w rodzinie, na rzecz eliminowania dyskryminacji i mowy nienawiści.

Celem działania Rady jest współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kulturalno-oświatowymi, wyższymi uczelniami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i służbami działającymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie lokalnym” – czytamy w zarządzeniu prezydenta o powołaniu Rady ds. Równego Traktowania.

A to szczegółowy zakres jej działania (zgodnie z prezydenckim zarządzeniem):
„Do zadań Rady należy opiniowanie projektów dokumentów strategicznych Miasta oraz aktów prawa miejscowego wszystkich obszarów bezpośrednio i pośrednio dotyczących równego traktowania, w tym sytuacji kobiet w Krakowie, jak również opracowywanie i proponowanie rozwiązań w zakresie:
1) budowania wśród mieszkańców Krakowa poczucia tolerancji oraz świadomości i wiedzy na temat równości płci;
2) rekomendacji zmian w politykach miejskich w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i wyrównywania szans mieszkańców i mieszkanek Krakowa;
3) działań nastawionych na identyfikację i rozwiązywanie problemów dyskryminacji w przestrzeni miejskiej;
4) promowania zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn we wszystkich sferach procesów decyzyjnych;
5) działań na rzecz walki z przemocą w rodzinie i eliminacji poczucia zagrożenia w przestrzeni publicznej;
6) budowania postaw obywatelskich i wspierania inicjatyw na rzecz zwiększania partycypacji kobiet we władzach lokalnych;
7) promocji działań zdrowotnych i profilaktycznych;
8) budowania postawy przedsiębiorczej wśród kobiet oraz wspierania edukacji i działań na rzecz zapewnienia sprawiedliwych i godnych warunków pracy;
9) budowania sieci współpracy instytucji i osób pracujących na rzecz równości oraz wsparcie dla organizacji prokobiecych i zaangażowanych w tematy związane z prawami człowieka;
10) działań na rzecz przezwyciężania i likwidacji barier w komunikowaniu się mieszkańców i mieszkanek Krakowa;
11) działań na rzecz likwidacji barier technicznych i architektonicznych, w szczególności zaś dostosowanie transportu i budynków użyteczności publicznej do potrzeb obu płci;
12) działań na rzecz wyeliminowania dyskryminacji i mowy nienawiści ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, płeć, pochodzenie, narodowość, stosunek do religii i orientację seksualną.”