Regulamin2018-08-16T06:35:43+00:00

kilka słów o RODO

25.maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Ma ono na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Zmiana przepisów nie wymaga żadnych działań z Państwa strony (kontaktu osobistego, telefonicznego, pisemnego). Nie wymaga też kontaktu z nami, czyli Fundacją „Małopolska Izba Samorządowa” (FMIS). Powinni Państwo jednak posiadać niezbędne informacje wynikające z RODO. Szczególnie informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest FMIS. Dokładamy starań, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.

Zapewniamy, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa, regulującymi zasady ochrony danych osobowych. Rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych stosowane w naszej Fundacji odpowiadają najwyższym standardom bezpieczeństwa informacji.

 

dlaczego i jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Realizując różne działania statutowe naszej Fundacji, pozyskujemy od Państwa różne dane osobowe. W zależności od rodzaju aktywności, w której Państwo uczestniczą, mogą to być:

 • nazwisko i imiona, imiona rodziców,
 • miejsce i data urodzenia,
 • adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny,
 • telefoniczny numer kontaktowy oraz adres e-mail,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • miejsce pracy, zawód i wykształcenie,
 • numer rachunku bankowego,
 • telefoniczny numer kontaktowy oraz imię i nazwisko osoby pełnoletniej będącej rodzicem lub opiekunem niepełnoletniego beneficjenta naszego projektu,
 • ewentualnie dane wrażliwe/sensytywne, o których mowa w art. 9 RODO.

Podczas realizacji naszej działalności, możemy także pozyskiwać od Państwa dodatkowo inne informacje.

Powyższe dane są nam niezbędne m. in. do:

 • utrzymywania z Państwem kontaktu,
 • ewidencjonowania uczestnictwa w prowadzonych zajęciach i działaniach FMIS,
 • opracowywania sprawozdawczości,
 • realizacji obowiązków wynikających z 6 ust. 1 c RODO (np.: wystawiania i przechowywania faktur, czy rozpatrywania reklamacji, uwag i wniosków doskonalących naszą pracę),
 • realizacji obowiązków wynikających z 6 ust. 1 f RODO (np.: ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, zawiadamiania właściwych organów),
 • odpowiedzi na Państwa listy, zapytania, wnioski, skargi itp,
 • tworzenia analiz i zestawień na nasze wewnętrzne potrzeby (m.in. raportowanie i sprawozdawczość),
 • przygotowania propozycji ofert i innych działań FMIS,

Dane te przetwarzamy w okresie zbierania ofert i zapisów Państwa do udziału w poszczególnych formach naszej aktywności, podczas realizacji danego przedsięwzięcia, po jego zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń merytorycznych, finansowych i statystycznych, oraz w okresie zachowania trwałości danego przedsięwzięcia, a także w okresach wynikających z innych przepisów (np.: podatkowych) o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych.

Możemy również przetwarzać Państwa dane w innych celach:

 • działania marketingowe (art. 6 ust. 1 a RODO), jeśli Państwo udzielą nam odrębnej zgody na takie przetwarzanie

– prezentowanie ofert naszych działań

– prezentowanie ofert organizacji i instytucji współpracujących z nami,

 • tworzenie zestawień, analiz, statystyk tego, jak korzystają Państwo z naszych propozycji oraz z propozycji współpracujących z nami partnerów.

Proszę pamiętać, że zawsze mają Państwo prawo wycofać udzieloną zgodę. Można to zrobić w każdej chwili. Udzielone zgody, do momentu ich wycofania są aktualne, a Państwa dane nie będą przetwarzane bezpośrednio po wycofaniu zgody.

 

komu przekażemy Państwa dane?

Przekażemy je odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną.

 • Organom państwowym (np. Prokuraturze, Policji, Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej).
 • Partnerom działającym na nasze zlecenie, aby w naszym imieniu mogli obsługiwać Państwa, (partnerom wspierającym świadczenie przez nas usług na Państwa rzecz).
 • Partnerom, na których zlecenie my działamy (np. grantodawcom udzielającym nad dotacji na realizację projektów w których Państwo uczestniczą).
 • Innym administratorom (np. kurierom, czy poczcie dostarczającym korespondencję przeznaczoną dla Państwa.

 

jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 • Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.
 • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
 • Prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.
 • Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które przekazali nam lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.

Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa.

 • Prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych:
 • na potrzeby marketingu bezpośredniego. Zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu.
 • w szczególnych sytuacjach, jeśli przetwarzamy je w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym. Zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
 • Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.

 

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego:

 • wysyłając e-mail na adres: biuro@fundacjamis.org.pl
 • telefonicznie pod numerem: 12 200 29 26
 • faxem na numer: 12 200 28 62
 • wysyłając wiadomość poprzez stronę naszej Fundacji: https://www.fundacjami.org.pl/logowanie (po zalogowaniu),
 • wysyłając na adres korespondencyjny: Fundacja „Małopolska Izba Samorządowa”, al. Ignacego Daszyńskiego 16. 31-534 Kraków

 

Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Od osób, z którymi nawiązaliśmy współpracę przed dniem 25. maja 2018 r., pozyskaliśmy odpowiednie zgody na przetwarzanie ich danych osobowych (zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami. Żadnych dodatkowych zgód nie będziemy od tych osób oczekiwać, choć będziemy wobec nich stosować przepisy RODO.

Do osób, z którymi nawiązujemy współpracę po dniu 25 maja 2018 r. – każdorazowo występować będziemy z propozycją udzielenia nam odpowiednich zgód na przetwarzanie ich danych osobowych.

 

Znajdą nas Państwo pod adresem: Fundacja „Małopolska Izba Samorządowa”, al. Ignacego Daszyńskiego 16. 31-534 Kraków.

Wielkość czcionki
Zmień kontrast