Spotkanie Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE)

26 lipca w Krakowie odbyło się spotkanie przedstawicieli 15 organów prowadzących szkoły oraz szkół wybranych do pełnienia funkcji Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE). Podczas seminarium przedstawione zostały podstawowe założenia realizacji projektu, zaprezentowany został Model LOWE, a także przedstawiono plan wdrażania projektu.

Celem LOWE jest wykorzystanie potencjału szkoły do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w tym kompetencji potrzebnych na rynku pracy oraz rozwijania metod i narzędzi pracy kadry nauczycielskiej szkoły z osobami dorosłymi, w szczególności w małych środowiskach lokalnych i na terenach defaworyzowanych.

Projekt w ramach, którego odbyło się to spotkanie ma charakter pilotażowy i polega na sprawdzeniu Modelu LOWE w różnych uwarunkowaniach organizacyjnych, prawnych, społecznych i ekonomicznych. Pilotażowe wdrożenie Modelu LOWE pozwoli wypracować ramy organizacyjne i funkcjonalne do tworzenia i działalności tego typu centrów aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych w przyszłości.

Projekt “Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych” realizowany jest przez Fundację Małopolską Izbę Samorządową w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki oraz Związkiem Powiatów Polskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2017-11-01T12:55:34+00:00Lipiec 28, 2017|
Wielkość czcionki
Zmień kontrast