Wyjazd studyjny połączony z konferencją promującą potencjał gospodarczy Subregionu Tarnowskiego na arenie międzynarodowej „Małopolska – tu warto inwestować”

W dniach 27-29.11.2018 w Brukseli odbył się wyjazd studyjny połączony z konferencją promującą potencjał gospodarczy Subregionu Tarnowskiego na arenie międzynarodowej „Małopolska – tu warto inwestować”. Organizatorem wyjazdu była Fundacja Małopolska Izba Samorządowa – Lider partnerstwa projektu Nr RPMP.03.03.01-12-0109/16.Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele: Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, JST z Subregionu Tarnowskiego, Instytucji Otoczenia Biznesu z Subregionu Tarnowskiego, Strefy Aktywności Gospodarczej w Subregionie, Przedsiębiorstw, Przedstawicielstwa Województwa Małopolskiego w Brukseli, Partnerstwa projektu.

Konferencja w Brukseli stanowiła podsumowanie realizacji projektu i możliwość promocji walorów gospodarczych Subregionu Tarnowskiego w odmienny sposób – poprzez konferencję „Małopolska – tu warto inwestować”. Promocja w tym przypadku to nie tylko prezentacja walorów, produktów itp. firm, samorządów Subregionu i całej Małopolski, ale debata z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej o wartościach europejskiej polityki gospodarczej, pragmatycznych aspektach współpracy gospodarczej oraz wyzwaniach wpływających na kształtowanie polityki gospodarczej w UE i potrzebach oraz obawach tych, którzy de facto realizują tę politykę, poprzez swoje codzienne decyzje w przedsiębiorstwie, czy też samorządzie terytorialnym.

Zasadnicze pytanie, jakie legło u podstaw koncepcji konferencji, to: jak wpisywać się może w globalny obieg gospodarczy sektor MSP z regionów i subregionów takich, jak wschodnia Małopolska. W trakcie konferencji miały miejsce debaty z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Debata „Małopolska – tu warto Inwestować” – spotkanie w Komisji Europejskiej z Panią Elżbietą Bieńkowską, Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług.
Debata toczyła się wokół zagadnień związanych z działalnością Komisji Europejskiej oraz wyzwań, jakie stoją przed Europą ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację polityczno-społeczno-gospodarczą w świecie. Pani Komisarz nakreśliła syntetycznie kompetencje Komisji Europejskiej w systemie sprawowania władzy w Unii Europejskiej, przedstawiła zakres swoich zadań i przedstawiła plany na najbliższy rok działania KE (obecny skład KE pracować będzie jeszcze około roku, zanim zakończy się cała procedura powoływania nowego składu KE w wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 roku). Wskazała też na bezpośredni związek pomiędzy działaniami KE i poszczególnych Komisarzy (dyrektoriatów) a działalnością Parlamentu Europejskiego oraz państw członkowskich (rządów, samorządów regionalnych i lokalnych oraz samych przedsiębiorców). Apelowała też o większą i bezpośrednią aktywność polskich przedsiębiorców – szczególnie ich grup przedstawicielskich – i samorządów w zakresie konsultowania wszelkich decyzji przygotowywanych przez KE, czy PE. Wskazała też na słabość i mało widoczny udział polskich reprezentantów biznesu (szczególnie MSP, który to sektor jest w centrum zainteresowania Pani Komisarz) w procesach stanowienia prawa i wskazywania kierunków działań, co w jeszcze większym stopniu urealniałoby prowadzoną w UE politykę gospodarczą.

W dyskusji uczestnicy debaty wskazywali na skomplikowane wymogi i procedury aplikacyjne, poczucie braku związku decyzji KE z realnymi problemami sektora MSP, szczególnie mikro firm i firm rodzinnych. Podobne opinie wyrażali przedstawiciele samorządów lokalnych, szczególnie małych gmin.

Zaprezentowano priorytetowe kierunki rozwoju, które stanowić będą w nowy okresie programowania UE najpoważniejsze wyzwania i obszary zainteresowania w zakresie finansowania prac z nimi związanych. Są to:

 • Czyste powietrze i czysty transport – ekologia w każdym wymiarze życia człowieka, ochrona środowiska naturalnego i eliminacja źródeł zanieczyszczeń i pogarszającego się stanu zdrowia mieszkańców UE, ale też świata
 • Badania i rozwój – nowe technologie, produkty, procesy, sposoby organizacji pracy i funkcjonowania całych społeczności, w tym wzrost partycypacji pracowniczej, obywatelskiej, społecznej
 • Dostępność danych i bezpieczeństwo wymiany informacji, szczególnie w obszarze otwartych baz danych i współdzielenia się danymi pomiędzy różnymi podmiotami obrotu społeczno-gospodarczego
 • Innowacyjność – gospodarcza, społeczna, edukacyjna itp.

Wnioski

 • Konieczna jest silniejsza integracja środowisk biznesowych i ich wzmocnienie ich reprezentacji w regionie, a także strukturach UE
 • Intensyfikacja współpracy międzysektorowej skoncentrowanej na praktyczny wymiar realizowanych w UE priorytetów
 • Zwiększenie aktywności JST w zakresie dostępności sektora MSP do informacji i możliwości konsultacji polityk realizowanych na poziomie UE, regionalnym i lokalnym
 • Zwiększenie wpływu zarówno JST, jak i MSP na środowiska opiniotwórcze w UE oraz na instytucje unijne odpowiadające za rozwój gospodarczy i procesy konsultacyjne dokumentów i decyzji
 • Globalna gospodarka ujednolica produkty i procesy, promocja zatem lokalnych/regionalnych gospodarek wyłącznie tradycyjnymi metodami, nawet przy użyciu nowoczesnych technologii, nie sprawdza się – konieczne jest zatem zwiększenie współpracy i wymiany informacji o potencjałach i zasobach oraz wzrost aktywności w poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań wzmacniających udział przedsiębiorstw w obiegu gospodarczym, a dobrym przykładem jest zaproponowana przez Lidera partnerstwa forma bezpośredniej debaty i poszukiwanie pól współpracy oraz prezentacji zasobów i możliwości.

Debata uczestników projektu dotycząca analizy potencjałów promocyjnych Subregionu Tarnowskiego
Podczas dyskusji wskazano na konieczność zacieśnienia współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami nie tylko w sferze czysto gospodarczej, ale przede wszystkim wymiany informacji o problemach, możliwościach działania, polach wspólnego działania, tworzenia środowisk wpływających na przygotowywana i realizowana politykę gospodarczą na poziomie lokalnym, subregionalnym, regionalnym, krajowym i unijnym. Uczestnicy zauważyli dobitnie, że pomimo wielu działań i akcji promocyjnych, świadomość potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w skali UE jest nikła – co najwyżej identyfikowany jest Tarnów jako ważny ośrodek gospodarczy w zakresie głównie przemysłu chemicznego i mechanicznego. Podczas debaty przedstawiciele JST zgłosili też swoje propozycje i opinie dotyczące możliwości intensyfikacji współpracy z sektorem MSP w zakresie zwiększenia wzajemnych możliwości promowania potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego.

Wnioski
-Konieczność zacieśnienia współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami Subregionu Tarnowskiego w zakresie wymiany informacji, wzajemnych inspiracji, wpływu na politykę gospodarczą w skali lokalnej, regionalnej i UE
-Zacieśnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i JST subregionu Tarnowskiego w zakresie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, promocyjnych itp.
-Wzmocnienie działalności lobbyingowej Subregionu Tarnowskiego na arenie krajowej i UE wraz ze wzrostem intensywności uczestnictwa przedsiębiorstw i JST w procesach konsultacji dokumentów i podpozycji polityk realizowanych w UE
-Wzmocnienie działań na rzecz poszerzania wiedzy i świadomości dotyczącej wyzwań stojących przed UE, związanych z nimi polityk i działalności instytucji UE.

Debata z udziałem m.in. Posła RP do Parlamentu Europejskiego Pani Róży Thun oraz Pani Renaty Jasiołek z Biura Przedstawicielstwa Województwa Małopolskiego w Brukseli
Dyskusja koncentrowała się wokół roli Parlamentu Europejskiego oraz bezpośredniego wpływu posłów PE na działalność przedsiębiorstw i JST m.in. w Subregionie Tarnowskim. Podczas debaty wskazano na konieczność intensyfikacji uczestnictwa przedstawicieli polskich MSP i JST we wszelkich procedurach i procesach legislacyjnych i konsultacyjnych. Istotne do tego jest zacieśnianie współpracy nie tylko branżowej i sektorowej, ale subregionalnej i wypracowywanie wspólnych inicjatyw, stanowisk, rozwiązań oraz przekazywanie ich bezpośrednio KE oraz posłom PE, jak również organizowanie wszelakiego rodzaju eventów promocyjnych bezpośrednio z udziałem przedstawicieli KE i PE. Debaty, konferencje, panele dyskusyjne połączone z prezentacją konkretnych rozwiązań, pomysłów, problemów i potencjałów są najlepszą i najbardziej skuteczną metodą promocji gospodarczej zarówno przedsiębiorstw, jak i całych wspólnot, jak np. subregiony. Przedsiębiorcy zwracali uwagę na brak informacji (a bardziej na ich dostępność) o podejmowanych przez samorząd województwa działaniach promocyjno-lobbystycznych oraz o istnieniu i aktywności Przedstawicielstwa Województwa Małopolskiego w Brukseli.
Pani Poseł Róża Thun oraz Pani Renata Jasiołek wskazywały na brak aktywności promocyjnej i informacyjnej małopolskich przedsiębiorstw i nikły ich udział w prowadzonych debatach, promocjach itp. Warunkiem skuteczności, czyli wpływu na politykę gospodarczą UE jest współpraca, wypracowywanie wspólnych stanowisk, poszanowanie wartości, jakie stanowią podstawy integracji europejskiej oraz aktywne zaangażowanie w procesy i działania prowadzone na wszelkich szczeblach UE. Pani Poseł podkreśliła też, że tego typu spotkania, rozmowa o wspólnych potrzebach i interesach to najlepsza metoda partnerskiej współpracy, a przy tym bardzo silny argument dla posłów w prowadzonej debacie (nie tylko na poziomie PE) odnośnie przyszłości UE, stanowionego prawa i sposobów jego realizacji.

Wioski

 • Integracja wewnątrz regionalna dla zgłaszania potrzeb, pomysłów i rozwiązań na poziom kreatorów polityki gospodarczej UE
 • Większa aktywność na polu promocji gospodarczej mniej standardowymi metodami i z wykorzystaniem dostępnych instytucji, podmiotów, grup i środowisk – doskonałym przykładem jest tutaj Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli
 • Konsekwencja w prowadzonej działalności informacyjnej, projektowej i promocyjnej, szczególnie przedsiębiorstw zgodnie z zasadą – im mniejsze przedsiębiorstwo tym silniejsza integracja z innymi podmiotami i środowiskami życia gospodarczego na poziomie lokalnym, regionalnym i unijnym.


Projekt „Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.1 – Promocja gospodarcza Małopolski, w partnerstwie 3 instytucji: Fundacja Małopolska Izba Samorządowa,Tarnowski Klaster Przemysłowy Spółka Akcyjna, Gmina Brzesko.

2019-03-31T01:15:16+00:00Grudzień 10, 2018|
Wielkość czcionki
Zmień kontrast