Zapytanie ofertowe Nr 01/12/2016

Zapytanie ofertowe Nr 01/12/2016 z 20 grudnia 2016

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa z siedzibą w Krakowie, ul. Stradomska 11 zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zaprojektowania i stworzenie zintegrowanego internetowego portalu gospodarczego Subregionu Tarnowskiego” wraz z zakupem domeny i dostępu do serwera hostingowego w ramach projektu pn. Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
– 72000000-5-usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe, i wsparcia
– 72415000-2 -usługi hostingowe dla stron www
– 72413000-8 -usługi w zakresie projektowania stron www

Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania i stworzenie zintegrowanego internetowego portalu gospodarczego Subregionu Tarnowskiego, wraz z zakupem domeny i dostępu do serwera hostingowego, służącego promocji potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego na rynku krajowym i na arenie międzynarodowej.

Portal gospodarczy Subregionu Tarnowskiego będzie pełnił funkcje:

  1. Informacyjno-promocyjną, tj. prezentację potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego, w tym m.in. oferty inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego w Subregionie, oferty Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) już funkcjonujących na terenie Subregionu i nowych SAG, które powstaną na terenie subregionu w okresie realizacji projektu, jaki i po jego zakończeniu, oferty inwestycyjnej przedsiębiorstw działających na terenie subregionu, oferty instytucji otoczenia biznesu.
  2. Informacyjno-edukacyjną, skierowaną przede wszystkim do przedsiębiorstw i inwestorów, głównie sektora MSP, m.in. na temat możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w subregionie, jak i na arenie międzynarodowej.

Termin realizacji zamówienia – 30 kwietnia 2016 roku

Projekt „Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej” jest realizowany  (Nr RPMP.03.03.01-12-0109/16) jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.1 – Promocja gospodarcza Małopolski.

Zamówienie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.6.3. Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Wytyczne Programowe Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020 (stan na listopad 2016).

Termin składania ofert upływa w dniu 30.12.2016 r.  o godzinie 16.00.

Załączniki do zapytania ofertowego:
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1_Opis przedmiotu zamówienia
Załacznik Nr 2_Formularz Ofertowy

 

2017-03-23T20:32:39+00:00Grudzień 20, 2016|
Wielkość czcionki
Zmień kontrast