Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do udziału w zapytaniu ofertowym Nr 01/10/2018 z 12 października 2018 r. na realizację zajęć specjalistycznych logopedycznych dla podopiecznych „Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Iwanowice – PLANETA MARZEŃ”I. Opis przedmiotu zamówienia

I.1 Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy świadczącego usługi logopedyczne dla podopiecznych „Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Iwanowice – PLANETA MARZEŃ” w Grzegorzowicach Wielkich 31, 32-095 Iwanowice, w okresie do 31.12.2020 roku.

I.2 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć specjalistycznych logopedycznych dla podopiecznych „Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Iwanowice – PLANETA MARZEŃ” w Grzegorzowicach Wielkich.

Zakres podmiotowy zamówienia obejmuje:
I etap: Diagnoza wstępna dziecka z punktu widzenia wsparcia logopedycznego;
II etap: Indywidualna praca z dzieckiem.

Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje:
a) Przeprowadzenie diagnozy logopedycznej dzieci z wykorzystaniem różnych narzędzie badawczych;
b) Indywidualne zajęcia logopedyczne dla dziećmi wg zaleceń logopedy: ćwiczenia oddechowo-fonacyjne, artykulacyjne, ruchowo-słuchowo-wzrokowe, służące niwelowaniu wad wymowy;
c) Likwidowanie lub zmniejszenie zaburzeń komunikacyjnych dzieci.
d) Współpraca z zespołem wychowawców, rodzicami dziecka objętego wsparciem logopedycznym
e) Gromadzenie dokumentacji ze wsparcia logopedycznego (listy obecności, wnioski do dalszej pracy, opinie).

Planowana łączna liczba godzin zajęć logopedycznych w okresie obowiązywania umowy wynosi 260 godz.

I.3 Kod CPV

80000000-4

I.4 Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

I.5 Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV: 80340000 – 9; Nazwa kodu CPV: usługi edukacji specjalnej

I.6 Harmonogram realizacji zamówienia

Zajęcia będą realizowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Szczegółowy termin prowadzenia zajęć zostanie ustalony na etapie podpisywania umowy. Przewiduje się przerwy w świadczeniu zajęć logopedycznych w okresie wakacji po uzgodnieniu z Zamawiającym.
Zajęcia będą realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.

I.7 Załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zalacznik 1_Formularz ofertowy

I.8 Miejsce i sposób składania ofert

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa
al. Ignacego Daszyńskiego 16
31-534 KrakówDopuszczalna forma składania ofert:
-osobiście w siedzibie Zamawiającego: Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, al. Ignacego Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków, w godzinach 9.00 – 16.00,
lub
-przesyłką pocztową skierowaną na adres: Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, al. Ignacego Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków
z dopiskiem na kopercie: Zajęcia logopedyczne w ramach projektu „Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Iwanowice – PLANETA MARZEŃ”
lub
-w formie skanów na adres mailowy: biuro@fundacjamis.org.pl
Wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2018-10-18T11:03:29+00:00Październik 12, 2018|
Wielkość czcionki
Zmień kontrast