Loading...
O NAS2017-05-03T16:36:20+00:00

jest organizacją pozarządową, powstałą w kwietniu 2015 roku.

Celem Fundacji

jest reprezentowanie interesów samorządu terytorialnego w Polsce, szerzenie samorządności i społeczeństwa obywatelskiego, profesjonalizacji zarządzania w samorządzie terytorialnym, prowadzenia debaty o przyszłości samorządu terytorialnego, społeczeństwa obywatelskiego i administracji publicznej.

Założycielami Fundacji

jest zespół Profesorów uczelni krakowskich – wybitnych specjalistów z dziedziny ekonomii, prawa i zarządzania.

Rada Fundatorów:

prof. dr hab. Krzysztof Surówka

prof. dr hab.
Mirosław Stec

profesor nauk prawnych.

Kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

prof. dr hab. Krzysztof Surówka

prof. dr hab.
Grażyna Prawelska – Skrzypek

profesor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Kierownik Katedry Metod i Technik Zarządzania w Sektorze Publicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dyrektor Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji UJ.

prof. dr hab. Krzysztof Surówka

prof. dr hab.
Krzysztof Surówka

profesor ekonomii i finansów publicznych.

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów oraz Dziekan Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Wykładowca Collegium Medicum UJ.
Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

Nasze cele:

 • wszechstronna działalność na rzecz prowadzenia i wspierania działalności administracji publicznej: rządowej i samorządowej

 • prowadzenie i wspieranie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w tym m.in. wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;

 • wspieranie działalności organizacji pozarządowych;

 • działalność na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, organizacji publicznych, pozarządowych i przedsiębiorstw;

 • prowadzenie i wspieranie działań służących rozwojowi dialogu społecznego i obywatelskiego, jako narzędzia budowania społeczeństwa obywatelskiego;

 • wspieranie realizacji polityk publicznych na różnych poziomach i obszarach;

 • wspieranie inicjatyw obywatelskich i samorządowych;

 • wspieranie współpracy międzysektorowej;

 • wspieranie rozwoju regionalnego;

 • wspieranie rozwoju rynku pracy;

 • wspieranie innowacyjności, w szczególności na rzecz rozwoju gospodarczego;

 • rozwój gospodarki w różnych jej branżach;

 • upowszechnianie nowych technologii;

 • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Obszary działalności merytorycznej:

samorząd
terytorialny

zarządzanie
strategiczne

profesjonalizacja
administracji publicznej,
w szczególności samorządowej

przedsiębiorczość
oraz rozwój sektora małych
i średnich przedsiębiorstw

społeczeństwo
obywatelskie

polityka społeczna,
w tym edukacja, kultura, ekonomia społeczna

Działalność merytoryczna Fundacji realizowana jest poprzez:

KOMISJE IZBY

Zarządzania, Prawa, Finansów Publicznych

EDUKACJĘ

w tym seminaria, szkolenia, kursy, konferencje

KONSULTING I DORADZTWO

PROJEKTY

BADANIA I ANALIZY

Fundacja MIS swoje działania realizuje w formule Nauka-Praktyka.
Stanowi więc swego rodzaju katalizator współpracy pomiędzy sferą praktyki i nauki, realizując przy tym swego rodzaju „laboratorium przyszłości samorządowej w Polsce”.

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa wpisana jest
do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.12/00153/2015),
a także Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) (nr 12434).

Wielkość czcionki
Zmień kontrast