Loading...
PROJEKTY2017-04-02T21:58:25+00:00

Promocja potencjału gospodarczego
Subregionu Tarnowskiego
w kraju
i na arenie międzynarodowej

Celem projektu jest wzrost zainteresowania ofertą gospodarczą Małopolski Wschodniej, w tym w szczególności Subregionu Tarnowskiego, wśród potencjalnych inwestorów polskich i zagranicznych, a tym samym przyspieszenie tempa rozwoju społeczno–gospodarczego tej części regionu Małopolski, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Fundacja MIS jest liderem projektu. Partnerami są: Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. i Gmina Brzesko

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji
(LOWE)

LOWE to centrum organizowania i animowania edukacji pozaformalnej i nieformalnej dla osób dorosłych, uruchomiony przy szkole funkcjonującej w systemie oświaty w ramach otwartego ogólnopolskiego konkursu grantowego.

Celem LOWE jest wykorzystanie potencjału szkoły do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w tym kompetencji potrzebnych na rynku pracy oraz rozwijania metod i narzędzi pracy kadry nauczycielskiej szkoły z osobami dorosłymi, w szczególności w małych środowiskach lokalnych i na terenach defaworyzowanych.

Fundacja MIS jest liderem projektu.
Partnerami są: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie i Związek Powiatów Polskich.

Project Transform@
(Ecommerce)

Projekt w ramach Programu Erasmus+ ma celu pobudzenie innowacyjności i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez zwiększenie cyfrowych i e-biznesowych umiejętności.

Fundacja MIS jest jednym z partnerów projektu w którym uczestniczą organizacje z Belgii, Grecji, Hiszpanii i Portugalii.

Laboratorium Młodzieżowej Demokracji – demyLAB

W ramach projektu „Laboratorium Młodzieżowej Demokracji – demyLAB” zrealizowaliśmy Konkurs „Junior Demokracji”.

Jego celem jest promowanie postaw obywatelskiej świadomości i wrażliwości młodzieży.
Konkurs wyłonił najlepsze sposoby rozwiązania problemów o charakterze społecznym, tzw. projektów inicjatywy społecznej.

Forum Krakowskiej Przedsiębiorczości

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy przedstawicielami trzech głównych środowisk realizujących rozwój Miasta: przedsiębiorczości, administracji samorządowej Krakowa (Urząd Miasta Krakowa) i nauki (uczelnie wyższe).

Projekt odnosi się do wdrażanej w Krakowie idei Miasta Inteligentnego (SMART CITY), w ramach którego rozwój miasta bazuje na integrowaniu potencjałów różnych sektorów oraz koordynacji współpracy na linii przedsiębiorczość – nauka – administracja publiczna.

Projekt realizowany przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa i współpracy Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie.

Wielkość czcionki
Zmień kontrast