Trwające projekty

Zapraszamy do udziału 

Ośrodek Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych

KRAKÓW GRZEGÓRZKI

Zlokalizowany w Krakowie przy al. Ignacego Daszyńskiego 16, świadczy usługi wsparcia dla osób sprawujących opiekę nieformalną nad osobami niesamodzielnymi, zamieszkującymi na obszarze Metropolii Krakowskiej, tj. miasta Krakowa i gmin: Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki w powiecie krakowskim oraz Biskupice, Niepołomice i Wieliczka w powiecie wielickim.

Jest to opieka realizowana w miejscu zamieszkania i środowisku osoby niesamodzielnej, polegająca na dostarczaniu regularnego, trwałego, fizycznego i (lub) emocjonalnego wsparcia oraz asysty przy czynnościach dnia codziennego osobie o ograniczonej samodzielności przez opiekuna nieformalnego.

Termin ten oznacza osobę pełnoletnią, która nie jest zawodowym

opiekunem medycznym (np. asystentem osób niepełnosprawnych lub opiekunem środowiskowym) i nie pobiera wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną. Najczęściej jest to członek rodziny osoby niesamodzielnej, sąsiad, przyjaciel, itp.

Ośrodek oferuje kompleksowe, interdyscyplinarne i odpowiadające na indywidualne potrzeby wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych, mające na celu ułatwienie opieki i poprawę kompetencji opiekuńczych oraz czasowe odciążenie w sprawowaniu
opieki.

Projekt ma charakter regionalny i dotyczy zintegrowanej promocji gospodarczej potencjału gospodarczego Małopolski, w szczególności Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, realizowanej w formie szeroko zakrojonej bezpośredniej promocji oraz kampanii wizerunkowej potencjału gospodarczego Małopolski/KrOF w kraju i na arenie międzynarodowej. Odbiorcami projektu są przedsiębiorstwa z sektora MŚP posiadające siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego, zainteresowane umiędzynaradawianiem swojej działalności.

Projekt ma w założeniu wpływać na dwa istotne pola gospodarki regionalnej:
– wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw z sektora MŚP (dostęp do informacji o rynkach i trendach, działania promocyjne)
– utrzymanie dynamiki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Małopolski (promocja oferty gospodarczej KrOF na rynkach zagranicznych poprzez udział w targach)

Projekt jest realizowany w partnerstwie 2 podmiotów, które w ramach swoich statutowych celów prowadzą działania na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości. Partnerzy projektu wzajemnie uzupełniają się zakresem działania, a przede wszystkim doświadczeniem, tworząc efekt synergii w zaplanowanych w projekcie działaniach.

LIDEREM PROJEKTU jest Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. spółka została utworzona w listopadzie 2014 r. przez Gminę Miejską Kraków oraz Województwo Małopolskie w celu realizacji projektu o tożsamej nazwie „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Kluczowym zadaniem Spółki jest podejmowanie skutecznych działań mających na celu przyspieszenie rozwoju gospodarczego wschodniej części Krakowa na poziomie: infrastrukturalnym, funkcjonalnym i społecznym. Ma się to stać poprzez zagospodarowanie obszaru w sposób podnoszący atrakcyjność Nowej Huty przede wszystkim dla inwestorów, społeczności miasta i gminy Kraków, jak i całego regionu oraz turystów

 

PARTNER PROJEKTU Fundacja Małopolska Izba Samorządowa jest organizacją pozarządową, powstałą w kwietniu 2015 roku. Celem Fundacji jest reprezentowanie interesów samorządu terytorialnego w Polsce, szerzenie samorządności i społeczeństwa obywatelskiego, profesjonalizacji zarządzania w samorządzie terytorialnym, prowadzenia debaty o przyszłości samorządu terytorialnego, społeczeństwa obywatelskiego i administracji publicznej.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”

KRAKÓW METROPOLITAN AREA FOR BUSINESS 2

CAS

Centrum Aktywności Seniorów Zabłocie-Grzegórzki w
latach 2020 – 2021

 • udział w szkoleniach, kursach, warsztatach
 • wycieczki i spacery edukacyjne
 • wykorzystanie posiadanej wiedzy i doświadczenia życiowego na potrzeby młodzieży i dorosłych
 • zabawę , naukę i wolontariat wśród rówieśników i młodzieży
 • poprawiające sprawność fizyczną
 • rozwijające kompetencje intelektualne, mentalne i emocjonalne
 • kształtujący postawy obywatelskie i rozwijające zachowania społeczne
 • integrujące osoby starsze oraz z zakresu integracji międzypokoleniowej
 • poczucia bycia zaniedbanymi, samotnymi
 • poczucia izolacji społecznej, wyobcowania, braku przynależności lub bycia nieprzydatnym
 • zagrożenia wykluczeniem społecznym wynikającym z niskiego statusu materialnego
 • spacery naukowe do krakowskich uczelni

LOWE czyli Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych to centrum organizowania i animowania edukacji pozaformalnej i nieformalnej dla osób dorosłych, uruchomiony przy szkole lub placówki systemu oświaty w ramach ogólnopolskiego otwartego konkursu grantowego

LOWE wykorzystuje potencjału szkoły do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej i włączania w różnorodne formy edukacji osoby dorosłe, w tym znajdujące się w niekorzystnej sytuacji zawodowej i/lub, w szczególności z obszarów zdegradowanych, popegeerowskich, poprzemysłowych i o największych potrzebach w zakresie edukacji dorosłych.  

W ramach 1.edycji LOWE partnerzy opracowali Model funkcjonowania Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji w środowisku lokalnym, który następnie był testowany przez wyłonione w drodze konkursu grantowego 15 organów prowadzących szkoły, przy których powstały Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (Ośrodki LOWE). W 2 edycji projektu LOWE (2019-2021) Fundacja pełni rolę Lidera Partnerstwa, w skład którego wchodzą trzy organy prowadzące szkoły, przy których działają Ośrodki LOWE. Są to Powiat Gorlicki, Miasto Rawa Mazowiecka, Gmina Wielka Wieś.

LOWE

„Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji
edukacyjnej osób dorosłych – 2”

Opieka domowa Niesamodzielnych Osób Starszych

Ścieżka Edukacyjna dla Opiekunów Nieformalnych” (Home Care Erasmus +)
Starzenie się społeczeństwa to jedno z głównych wyzwań dla Europy. W 2019 r. Ponad jedna piąta (20,3%) ludności UE-27 miała 65 lat lub więcej (Eurostat).
Skala tego zjawiska i pojawiające się ograniczenia w dostępności instytucjonalnej opieki nad osobami starszymi powodują konieczność szybkiego i profesjonalnego rozwoju usług opiekuńczych nieformalnych.
Powszechna praktyka wskazuje, że najskuteczniejszą metodą sprawowania opieki nad osobami starszymi jest ta w miejscu zamieszkania, czyli w ich naturalnym środowisku.
Tendencja ta będzie się rozwijać tak długo, jak będzie to możliwe ze względów zdrowotnych i ekonomicznych.
Wymaga to profesjonalizacji usług świadczonych przez opiekunów nieformalnych („opiekunów naturalnych”) w miejscu zamieszkania, tj. Członków rodziny, sąsiadów, znajomych itp.

Nasza Fundacja wraz partnerami z Niemiec, Hiszpanii I Portugalii PRACUJE OBECNIE nad szkoleniem online dla opiekunów nieformalnych osób starszych.

Szkolenie na wiosnę będzie dostępne w 5 wersjach językowych (angielskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, polskiej I portugalskiej) na platformie homecareproject.eu

Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, zgodnie z dyrektywami dotyczącymi praw w pracy, są częścią polityki UE w zakresie zatrudnienia i spraw socjalnych. Jednak pomimo dużych kwot wydanych na zapobieganie ryzyka, istnieją pewne obszary, w których wyniki są nadal ograniczone. Negatywny wpływ na produktywność stanowi główny ukryty koszt w wielu organizacjach, ale szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP).

Rozwój kompetencji w zakresie odporności na stres @SMEs (DeSTRESS) ma na celu dostarczenie innowacyjnego rozwiązania tego problemu, opartego na kształceniu i szkoleniu zawodowym. Bazując na istniejących badaniach, partnerzy opracują program nauczania VET wspierany przez innowacyjną cyfrową platformę szkoleniową VET z wykorzystaniem najnowszych technik szkolenia opartego na grach i grywalizacji, uzupełniony o zestaw praktycznych narzędzi i zasobów ułatwiających przenoszenie nauki do miejsca pracy.

Developing Competencies for Stress Resilience @SMEs

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+

IntegraCare

Program szkoleniowy dla specjalistów multidyscyplinarnych w zakresie skoncentrowanych na osobie usług opiekuńczych

IntegraCare

Usługi zdrowotne i opiekuńcze skoncentrowane na ludziach to podejście do opieki, które świadomie przyjmuje perspektywę osób, rodzin i społeczności oraz postrzega ich jako uczestników oraz beneficjentów systemów opieki zdrowotnej i społecznej, które odpowiadają na ich potrzeby i preferencje w sposób humanitarny i holistyczny. Opieka skoncentrowana na ludziach jest zorganizowana wokół potrzeb zdrowotnych i oczekiwań ludzi, a nie chorób. Takie podejście w sposobie finansowania, obsługi i świadczenia usług zdrowotnych przyjęła Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w dokumencie „Globalna strategia dotycząca zintegrowanych usług zdrowotnych ukierunkowanych na człowieka na lata 2016–2026”

Projekt IntegraCare koncentruje się na:

 • promowaniu osobistej niezależności, aktywnego i zdrowego życia osób niesamodzielnych.
 • wzmocnienie pracowników opieki społecznej i pracowników służby zdrowia, osób wrażliwych i osób z różnicami funkcjonalnymi do stosowania krytycznych modeli leczenia skoncentrowanych na osobie.
 • podnoszeniu świadomości w zakresie związku między integralną opieką skoncentrowaną na osobie a jakością życia osób niesamodzielnych i jej głównymi wymiarami: dobrostanem emocjonalnym, relacjami międzyludzkimi, dobrobytem materialnym, rozwojem osobistym, dobrostanem fizycznym, samostanowieniem, włączeniem społecznym i prawnym. 

 

Projekt współfinansowany w ramach Programu Komisji Europejskiej Erasmus+

 

Projekt zakłada stworzenie programu
szkoleniowego IntegraCare opartego na podejściu zintegrowanej opieki
skoncentrowanej na osobie niesamodzielnej.

Odbiorcami programu szkoleniowego będą:

 • Pracownicy służby zdrowia / opieki społecznej i wolontariusze: wszystkie osoby, które zawodowo lub jako wolontariusze pracują z
  osobami niesamodzielnymi (tj. osobami niepełnosprawnymi, osobami starszymi,
  osobami ciężko chorymi, itp.
 • wolontariusze: wszystkie osoby, które zawodowo lub jako wolontariusze pracują z osobami niesamodzielnymi (tj. osobami niepełnosprawnymi, osobami starszymi, osobami ciężko chorymi, itp.
 • Organizacje zajmujące się usługami zdrowotnymi i społecznymi,
 • Trenerzy pracowników służby zdrowia i opieki społecznej (trenerzy ci będą również bezpośrednimi użytkownikami programu szkoleniowego).
Nowe technologie cyfrowe, powszechna dostępność Internetu sprawiają, że współcześnie najczęstszym źródłem poszukania jakichkolwiek informacji i wiedzy staje się Internet i różnego rodzaju zasoby cyfrowe. Ten trend ma coraz większe znaczenie w procesie uczenia się przez całe życie. W edukacji osób dorosłych istotne staje się zapewnienie atrakcyjnych form i metod szkoleniowych. Tradycyjne metody uczenia się poprzez słuchanie jest mało efektywne i w przypadku osób dorosłych nie sprawdza się. Projekt „Akademia Edukatora Osób Dorosłych” jest odpowiedzią na powyższe wyzwania i wynika z doświadczenia w realizacji pilotażowego uruchomienia i działalności Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE). Projekt jest finansowany z Programu Erasmus Plus – Akcja Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia – Edukacja Dorosłych
 • wzmocnienie kompetencji nauczyciela-edukatora osób dorosłych w Lokalnych Ośrodkach Wiedzy i Edukacji na rzecz rozwijania kompetencji kluczowych, podstawowych, osobistych, obywatelskich w edukacji osób dorosłych
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie edukacji osób dorosłych w poza formalnych i nieformalnych kontekstach uczenia się, z wykorzystaniem metod i narzędzi edukacyjnych w oparciu o nowoczesne technologie cyfrowe

Kadra LOWE, tj. osoby koordynujące LOWE i kadra nauczycielska – edukatorzy osób dorosłych w ośrodkach LOWE.
Projekt będzie realizowany we współpracy z organizacjami z Hiszpanii i Portugalii, które mają bardzo duże doświadczenie w tworzeniu innowacyjnych, opartych na nowych technologiach, zasobach edukacyjnych.
W działaniach obejmujących krótkie formy szkoleniowe weźmie udział łącznie 24 osób (w jednym wyjeździe po 2 przedstawicieli z każdego partnera), kadra i nauczyciele LOWE – edukatorzy osób dorosłych LOWE.

 

Tematyka zagranicznych wyjazdów szkoleniowych:

 • INNOWACYJNE METODY I TECHNIKI W EDUKACJI DOROSŁYCH
 • GRYWALIZACJA I GAMIFIKACJA W EDUKACJI DOROSŁYCH

Czas trwania 1 wyjazdu – 4 dni
Termin wyjazdu – 09/2020 – 08/2021

Miejsce wjazdu:

 • Hiszpania (Bilbao)
 • Portugalia (Porto)

Rezultaty osiągnięte w czasie realizacji projektu:

 • 24 osoby reprezentujące kadrę ośrodków LOWE, działających przy szkole (kadra zarządzając i kadra nauczycielska–edukatorów osób dorosłych) zapozna się z nowymi metodami i technikami kształcenia osób dorosłych opracowanych na bazie nowoczesnych technologii cyfrowych (otwarte zasoby edukacyjne, gry edukacyjne, kursy e-learningowymi, itp.), które staną się inspiracją do tworzenia przez nich oferty edukacyjnej dla osób dorosłych w ich środowiskach lub które będą mogli wykorzystać w swojej działalności edukacyjnej dla osób dorosłych
 • Zmiana podejścia nauczycieli–edukatorów osób dorosłych do uczenia osób dorosłych z tradycyjnym metod szkoleniowych na rzecz większego wykorzystania technik cyfrowych, innowacyjnych metod i technik (storytelling, grywalizacja, itp.) w działalności edukacyjnej dorosłych.
 • Nawiązane kontakty z organizacjami partnerskimi w krajach partnerskich zaangażowanymi w edukację dorosłych
 •  Pakiet Dobrych Praktyk edukacyjnych (Toolkits) opisujący najciekawsze metody i techniki edukacyjnej w zakresie rozwijania kompetencji podstawowych, kluczowych u osób dorosłych

Akademia edukatora LOWE

BAIPROJECT

Głównym ogólnym celem projektu BAI jest wsparcie pracowników w rozwijaniu umiejętności niezbędnych do skutecznego i zadowalającego radzenia sobie z wyzwaniami, jakie stwarzają pojawienie się robotów i sztucznej inteligencji w pracy

 •  Zapewnienie europejskim pracownikom niezbędnej wiedzy, która umożliwi im zrozumienie, w jaki sposób zmienia się charakter pracy oraz jakie są obecne i oczekiwane krótko-średnioterminowe scenariusze, w których będą musieli działać.
 • Promowanie umiejętności korzystania ze sztucznej inteligencji i robotyki poprzez ilustrowanie konkretnych przykładów z różnych sektorów i zawodów.
 • Ułatwianie rozwoju umiejętności pozakognitywnych, które okazały się niezbędne w nowych środowiskach pracy. animacyjnych
 • Podnoszenie świadomości na temat konsekwencji włączenia sztucznej inteligencji i robotyki do rynku pracy z perspektywy przekrojowej i wielosektorowej dla miejsc pracy i stosunków pracy.

MindLiven

Trening Uważności w Naturze za pośrednictwem środowisk wirtualnych

 

W ciągu ostatnich dziesięcioleci uznawano, że uczenie się społeczne i emocjonalne (Social and Emotional Learning – SEL) ma wpływ na takie obszary kompetencji, jak samoświadomość, samozarządzanie, świadomość społeczna, umiejętności nawiązywania relacji i odpowiedzialne podejmowanie decyzji. Trening uważności, z zastosowaniem praktyk opartych na uważności (Mindfulness-Based Practices – MinBP), to multimodalna interwencja oparta na zasadach psychologii pozytywnej, z centralnym naciskiem na umiejętności umożliwiające skuteczniejsze radzenie sobie i redukcję stresu.
Inne badania pokazują, że kontakt ze środowiskiem naturalnym wzbudza pozytywne emocje i regenerację stresu oraz poprawia zgodność z treningiem uważności, czyniąc go bardziej efektywnym. Coraz większą uwagę zwraca się na rolę natury w miejscu pracy, a istniejąca teoria i badania sugerują, że kontakt z naturą można uznać za strategię w miejscu pracy mającą na celu zmniejszenie stresu, przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i ogólnego samopoczucia. Celem projektu MindLiven jest dostarczenie innowacyjnego rozwiązania radzenia sobie ze stresem związanym z pracą.
Projekt współfinansowany w ramach Programu Komisji Europejskiej Erasmus+

Projekt zakłada zaprojektowanie internetowej platformy MiNBP (Mindfulness-Based Practices – MinBP) z narzędziami komunikacyjnymi i dodatkowymi zasobami (np. aplikacja na Androida i iOS ułatwiająca dostęp do platformy i treści) do radzenie sobie i redukcji stresu w środowisku pracy z wykorzystaniem elementów treningu uważności oraz kontaktu ze środowiskiem naturalnym.

 • Akademia to miejsce filozofowania, kształtowania wiedzy, umiejętności, postaw – czyli dzisiejszych kompetencji.
 • Senior to osoba starsza wiekiem , posiadająca wiedzę, doświadczenie i autorytet z tym związany
 • Aktywny to przedstawiający inicjatywę, biorący żywy udział w tworzeniu dzisiaj i jutra.

Rozwijanie sprawności ruchowej i rekreacyjnej u osób starszych

 • Poprawę ogólnej sprawności fizycznej
 • Zatrzymanie procesów starzenia się organizmu
 • Miłe spędzenie wolnego czasu w czasie wysiłku fizycznego

Rozwijanie kompetencji językowych

 • Rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych: w mówieniu, czytaniu, pisaniu i słuchaniu
 • Opanowanie znajomości wybranego języka: słownictwa, zwrotów i struktur oraz wiedzy interkulturowej
 • Kształtowanie otwartości i ciekawości wobec innych kultur,
 • Poznanie zwyczajów i kultury krajów,
 • Rozwijanie umiejętności pracy w grupie lub zespole,

Rozwijanie umiejętności twórczych

 • Rozwijanie kreatywności i zdolności estetycznych przez wyrażanie siebie środkami artystycznymi.
 • Rozwijanie zainteresowań w dziedzinie rękodzieła artystycznego i innych technik kreacji twórczej

Rozwijanie kompetencji cyfrowych

 • Nabycie umiejętności podstawowej obsługi komputera
 • Nabycie umiejętności pracy z systemem operacyjnym Windows, edytorem tekstu word,
 • Nabycie umiejętności wykorzystania rożnych dostępnych narzędzie i aplikacji cyfrowych w codziennym życiu np. smartfon, tablet, skaner, drukarka
 •  Umiejętność poruszania się po Internecie i wykorzystania go do własnych potrzeb i poprawy komfortu życia np. wyszukiwanie informacji, email, e-bankowość, e-zakupy, e-usługi

ASA LOWE 2.0

Akademia Seniora Aktywnego przy LOWE” w ramach Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Na Lata 2014-2020 – Edycja 2020

Planeta Marzeń

Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Iwanowice

 • organizację  czasu wolnego zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań
 • organizację zajęć specjalistycznych w tym m.in. logopedycznych terapeutycznych psychoprofilaktycznych,
 • realizację działań animacyjnych
 • pomoc w nauce
Placówka będzie funkcjonować przez cały rok kalendarzowy przez wszystkie dni robocze
w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców.

W ciągu roku szkolnego w godzinach popołudniowych, w okresie lipiec-sierpień w trybie wakacyjnym.
Pobyt dziecka w placówce jest dobrowolny i nieodpłatny.
 
Placówka zapewnia podopiecznym jeden posiłek dziennie dostosowany do pory dnia i czasu przebywania dziecka w placówce.