Głosujemy 9 czerwca 2024 r do Parlamentu Europejskiego

Funkcja ustawodawcza
 • uchwala, wraz z Radą UE, przepisy prawa europejskiego, w oparciu o wnioski ustawodawcze Komisji Europejskiej
 • podejmuje decyzje w sprawie umów międzynarodowych
 • podejmuje decyzje w sprawie rozszerzenia UE
 • bada roczny plan prac Komisji i występuje do Komisji o przedłożenie wniosków ustawodawczych
Funkcja nadzorcza
 • sprawuje nadzór demokratyczny nad pozostałymi instytucjami europejskimi
 • wybiera przewodniczącego Komisji i zatwierdza skład Komisji; może uchwalić „wotum nieufności”, zmuszając Komisję do dymisji
 • udziela absolutorium z wykonania budżetu, tzn. zatwierdza prawidłowe wykonanie budżetu
 • rozpatruje petycje od obywateli oraz powołuje komisje śledcze
 • omawia kwestie dotyczące polityki pieniężnej z Europejskim Bankiem Centralnym
 • kieruje zapytania do Komisji i Rady
 • monitoruje wybory
Funkcja budżetowa
 • wraz z Radą ustanawia budżet UE
 • zatwierdza długoterminowy budżet UE, tzw. wieloletnie ramy finansowe